AKTUALNOŚCI

                            . . .
O NAS
Polska Izba Biegłych Rewidentów (PIBR - do 20.06.2017 Krajowa Izba Biegłych Rewidentów) jest ustawowo powołanym samorz_dem zawodowym zrzeszaj_cym biegłych rewidentów. Powstała z mocy uchwalonej 19 paĽdziernika 1991 r. ustawy o badaniu i ogłaszaniu sprawozdań finansowych oraz biegłych rewidentach i ich samorz_dzie, która weszła w życie 1 stycznia 1992 r.
W dniu 7 maja 2009 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę o biegłych rewidentach i ich samorz_dzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, która weszła w życie 6 czerwca 2009 r. Zgodnie z powyższ_ ustawę Polska Izba Biegłych Rewidentów jest niezależna w wykonywaniu swoich zadań i działa na podstawie przepisów ustawy oraz postanowień statutu. Przynależno_ć do Polskiej Izby Biegłych Rewidentów jest obowi_zkowa i powstaje po wpisaniu do rejestru biegłych rewidentów.Wyświetl większą mapę